Mi­ting po­dr­ške predsjedniku Republike Srpske u Sa­ra­je­vu

Skup „Srp­ska pred su­dom” odr­ža­će se u pe­tak, 1. septembra u 18 časova, is­pred Su­da i Tu­ži­la­štva BiH u znak podrške pred­sjed­ni­ku Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­ra­du Do­di­ku i v. d. di­rek­to­ru „Slu­žbe­nog gla­sni­ka” Mi­lo­šu Lu­ki­ću, pro­tiv ko­jih je Tu­ži­la­štvo BiH po­di­glo op­tu­žni­cu zbog „ne­po­što­va­nja od­lu­ka” Kri­sti­ja­na Šmi­ta koga Republika Srpska ne priznaje za vi­so­kog pred­stav­ni­ka.
Skup pod na­zi­vom „Srp­ska pred su­dom” odr­ža­će se u or­ga­ni­za­ci­ji Od­bo­ra za za­šti­tu pra­va Sr­ba u Fe­de­ra­ci­ji BiH, ko­me su se pri­dru­ži­la i mnoga srp­ska udru­že­nja.

 

Predsjednik Od­bo­ra Đor­đe Ra­da­no­vić iz­ja­vio je da će uče­sni­ci mir­nog oku­plja­nja u Sa­ra­je­vu po­zva­ti pra­vo­sud­ne in­sti­tu­ci­je na ni­vou BiH da pre­ki­nu da do­no­se po­li­tič­ke op­tu­žni­ce ka­kva je i ova pro­tiv Do­di­ka i Lu­ki­ća.
„Cilj odr­ža­va­nja mi­tin­ga je­ste da is­ka­že­mo ne­za­do­volj­stvo zbog op­tu­žni­ce pro­tiv Do­di­ka i Lu­ki­ća ko­ja je či­sto po­li­tič­ka i ko­ja je do­ne­sena s na­mje­rom da se obez­gla­vi srp­ski na­rod i u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i u Fe­de­ra­ci­ji BiH”, na­gla­ša­va Ra­da­no­vić.
Pod­sje­ća da je ta op­tu­žni­ca eks­pre­sno „sko­va­na”, što je, sma­tra on, još je­dan do­kaz da je „mon­ti­ra­na” i do­nesena pod pri­ti­skom onih po či­jem dik­ta­tu funk­ci­o­ni­šu Sud i Tu­ži­la­štvo BiH.
S dru­ge stra­ne, na­gla­ša­va Ra­da­no­vić, po­sto­je broj­na kri­vič­na dje­la po­či­nje­na nad Sr­bi­ma u Fe­de­ra­ci­ji BiH ko­ja go­di­na­ma če­ka­ju na rje­ša­va­nje.
Po­dr­ška na­ja­vlje­nom mir­nom pro­te­stu već je sti­gla, iz­me­đu osta­lih, i iz Re­pu­blič­ke or­ga­ni­za­ci­je po­ro­di­ca za­ro­blje­nih i po­gi­nu­lih bo­ra­ca i ne­sta­lih ci­vi­la, ko­ja je do sa­da dva pu­ta orga­ni­zo­va­la pro­test is­pred pra­vo­sud­nih in­sti­tu­ci­ja u Sa­ra­je­vu zbog spo­rog rje­ša­va­nja zlo­či­na nad srp­skim na­ro­dom.
„Do­ći će­mo u Sa­ra­je­vo i tra­ži­će­mo da se ob­u­sta­ve svi la­žni pro­ce­si pro­tiv Srp­ske. Ni­je u pi­ta­nju per­so­nal­no Mi­lo­rad Do­dik ili Lu­kić, jer je ovo na­pad na Srp­sku. Svi zna­mo da je Sud BiH jed­na pro­du­že­na ru­ka za­pad­nih am­ba­sa­da, snaj­per­sko gnije­zdo oda­kle se naj­lak­še ga­đa Re­pu­bli­ka Srp­ska i srp­ski na­rod”, izjavio je Bra­ni­mir Ko­jić, pred­sjed­nik skup­šti­ne po­me­nu­te Re­pu­blič­ke or­ga­ni­za­ci­je.

Po­je­din­ci iz sa­ra­jev­skih po­li­tič­kih kru­go­va tra­že od MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo da za­bra­ni odr­ža­va­nje mi­tin­ga 1. sep­tem­bra u 18 ča­so­va. Je­dan od njih je i biv­ši po­li­ca­jac i po­sla­nik Na­še stran­ke u fe­de­ral­nom par­la­men­tu Dra­gan Mi­o­ko­vić. On sma­tra da je odr­ža­va­nje pro­te­sta „ne­po­treb­no” i da bi mo­glo do­ve­sti do „na­ru­ša­va­nja jav­nog re­da i mi­ra u ve­ćem obi­mu”.

Tužilaštvo BiH podiglo je 11. avgusta optužnicu protiv Dodika i Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

 

Prethodni članakKONCERTOM VLATKA STEFANOVSKOG ZAVRŠEN DŽEZ FESTIVAL U TREBINJU
Naredni članakSrbija saznala prvog rivala u osmini finala Mundobasketa