DELEGATI O EFIKASNIJEM MEHANIZMU NAPLATE SUDSKIH TAKSI

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas da u drugom čitanju razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH.
Ovaj zakonski prijedlog u parlamentarnu proceduru uputio je Savjet ministara, a njime se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Pred delegatima bi se u drugom čitanju trebao naći i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, kojim je predviđeno da sudije i tužioci imaju pravo na troškove smještaja i odvojeni život, kao i naknadu za troškove ishrane u toku rada, te za troškove prevoza.

Ovaj zakonski prijedlog podrazumijeva da predsjednik Suda i glavni tužilac imaju pravo na troškove smještaja u visini kao i ostali rukovodioci u institucijama BiH, a sudije i tužioci u visini predviđenoj za ostale rukovodeće službe u institucijama BiH.

Kao razlog za donošenje ovog zakona, u prijedlogu je navedeno da Zakonom o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koji je donesen 2005. godine, nisu predviđene naknade na ime troškova smještaja, odvojenog života, prevoza i ishrane.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju.

Delegati bi se trebali izjasniti i o nekoliko delegatskih zahtjeva i inicijativa, među kojima je inicijativa Denisa Bećirovića kojom traži da Dom naroda pozove Predsjedništvo BiH da donese odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na granici BiH s ciljem pomoći Graničnoj policiji u zaustavljanju ilegalnih prelazaka granice.

Na dnevnom redu je izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, a kandidati su Dragoljub Reljić, Petar Kovačević i Branko Petrić.

Pred delegatima će se naći i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu, kao i izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za prošlu godinu.

Na sjednici bi se trebao i naći izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti, kao i prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH.

Dnevnim redom je predviđeno i da se delegati izjasne i o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana dva na ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke koji se odnosi na distribuciju električne energije u BiH.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova.