Aerodrom Trebinje imaće površinu od 48.805 m2: Pogledajte koji su objekti predviđeni za gradnju

Lokacija planirana za izgradnju Aerodroma Trebinje, nalazi se zapadno od urbanog centra grada prema naselju Hum i entitetskoj granici sa FBiH. Obuhvata dijelove naseljenih mjesta Trebinja: Hum, Jušići, Petrovići, Taleža, Duži, Ljubovo, Gola Glavica, Klikovići i Cerovac, navodi se u Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje – Nacrt.

Za potrebe izgradnje, odnosno svih sadržaja predviđenih na lokaciji urađen je Zoning plan područja posebne namjene Aerodrom Trebinje i Strateška procjena uticaja Zoning plana na životnu sredinu. Ovim dokumentom su definisane zone i sadržaji u smislu buduće namjene i korišćenja površina, uzimajući u obzir postojeće stanje i planirane sadržaje.

Ukupan obuhvat Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje iznosi cca 1.234 ha.

Ukupna bruto građevinska površina svih objekata visokogradnje po zonama, definisana je urbanističko-tehničkim i lokacijskim uslovima za izgradnju Aerodroma Trebinje i iznosi 48.805 m2.

Objekti visokogradnje po zonama:

• Kontrola letenja (ukupno): 2.515 m2

– Toranj sa administrativnim aneksom 2.280 m2

– Portirnica za kontrolu pristupa sa “zemaljske” strane 144 m2

– Objekat za kontrolu pristupa i pregled službenih lica i vozila na granici bezbjednosne zone ograničenog pristupa 91 m2

• Tehnički sadržaji (ukupno): 4.297 m2

– Vatrogasna stanica za spasilačko-vatrogasnu službu 1.710 m2

– Garažno-tehnički blok 2.947 m2

– Površina namijenjena za pranje vozila 270 m2

• Površina namijenjena putnicima – zgrada terminala aerodroma (ukupno): 38.640 m2

• Kontrola pristupa i pregled službenih lica i vozila 852 m2

Objekti visokogradnje po zonama:

• Skladištenje tečnih goriva sa pretakalištem i pumpnom stanicom (ukupno) 986 m2

– Skladišni prostor (nadstrešnica za autocisternu) 528 m2

– Pretakalište (nadstrešnica) 80 m2

– Pumpna stanica 208 m2

– Stanica za sipanje goriva u motorna vozila (nadstrešnica) 140 m2

– Montažno-demontažni objekti za osoblje 30 m2

• Eko-zona (nadstrešnica), ukupno: 837 m2

• Objekti u javnoj zoni aerodroma – zona stacionarnog saob. (ukupno): 629 m2

– Autopraona 576 m2

– Objekat kontrole i naplate parkiranja vozila 53 m2

• Kontejner sa prostorijama za vodiča za pse 15 m

• Kontejner sa boksovima za pse 19 m2

• Kontejner sa prostorijama za graničnu policiju 15 m2

Idejnim projektom za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje predviđena je maksimalna dužina poletno-slijetne staze 3.500 m.

Infrastruktura

U neposrednoj blizini lokacije egzistira postojeća saobraćajna mreža koja je priključena sa jugoistočne strane na magistralni put prema Dubrovniku i koja opslužuje postojeće individualne stambene objekte. Na predmetnoj lokaciji ne postoje izgrađeni objekti. Teren je prekriven niskim i visokim rastinjem.

Od saobraćajne infrastrukture, egzistiraju lokalni putevi Ljubovo – Taleža – Hum, i Cerovac – Taleža koji opslužuju zone pomenutih naselja. Putevi su u lošem stanju, nezadovoljavajuće širine kolovoza gdje je na pojedinim mjestima ugrožena bezbjednost saobraćaja.

Na predmetnoj lokaciji postoje izgrađene instalacije vodovoda koji je izveden za potrebe snabdijevanja stanovništva naseljenih mjesta Taleža, Mionići, Cerovac i Hum. Javna kanalizaciona mreža još uvijek nije izgrađena. Upotrebljene vode iz domaćinstava se usmjeravaju ka individualnim septičkim jamama. Oborinske vode se infiltriraju u površinske slojeve tla ili otiču u pravcu pada terena.

Na ovom području od postojeće elektroenergetske infrastrukture egzistira visokonaponski vod. Nadležnost nad elektroenergetskom infrastrukturom u području obuhvata ima distributivno preduzeće ZP Elektrohercegovina a.d. Trebinje. Srednjenaponski dalekovod je naponskog nivoa 20 kV i presjeca predmetno područje u dužini od cca. 2 km. U blizini obuhvata se nalaze trafostanice STS Taleža, 50kVA i STS Cerovac, 50kVA.

Predmetni obuhvat pokrivaju sljedeći telekomunikacioni operateri: m:tel, BH Telekom, HT Eronet.

Na prostoru planiranom za izgradnju aerodroma ne postoje izgrađene termotehničke instalacije niti gasna cijevna mreža.

Razlozi za izbor predložene lokacije

U procesu odabira lokacije za izgradnju aerodroma za javni avio-prevoz u okolini grada Trebinja i na području Istočne Hercegovine, razmatrane su četiri potencijalne lokacije: Zubci kod Trebinja, Gacko, Mionići kod Trebinja i Taleža kod Trebinja.

Analize su se prvo usmjerile na topografske uslove i mogućnosti za implementaciju procedura za instrumentalno letenje vazduhoplova, u skladu sa standardima Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO). Razlog za početak evaluacije ovih kriterijuma leži u činjenici da su oni ključni za funkcionisanje javnog avio-prevoza i odlučivali su da li će se neka lokacija dalje razmatrati za izgradnju aerodroma.

Odabrana lokacija za izgradnju aerodroma bila je Taleža kod Trebinja, jedina koja na širem području ispunjava neophodne tehničke kriterijume za bezbjedno obavljanje međunarodnog komercijalnog avio-prevoza, što je potom verifikovano i Aeronautičkom studijom. Odluka se bazirala na brojnim faktorima, uključujući usmjerenje poletno-slijetne staze, maksimalnu dužinu poletno-sllijetne staze, nadmorsku visinu, mogućnosti implementacije procedura instrumentalnog letenja, meteorološke uslove, zauzetost lokacije drugim objektima, itd.

Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu obezbijeđen je na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i u prostorijama Grada Trebinje u periodu od 12.02.2024. do 14.03.2024. godine.

Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje izradio je Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva.

Prethodni članakNa deponiji pronađeni dijelovi tijela
Naredni članakVašington objavio da postoji ozbiljna prijetnja nacionalnoj bezbjednosti SAD